مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

English | Persian

(affiliation) رابطه سازمانی

از کلیه اساتید، دانشجویان و کارشناسان تقاضا می شود در تمامی انتشارات خود رابطه سازمانی را به صورت زیر درج نمایند:

فارسی:
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

انگلیسی:
Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

ناریخ : 20 / 03 / 1394 , بازدید : 2285

ورود اعضاء

نام کاربری

رمز ورود