مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

English | Persian

آیین نامه تنظیم اعتبارات

آیین نامه تنظیم اعتبارات طرح های تحقیقاتی

مقدمه: مرکز تحقيقات جراحی های کم تهاجمی مرکزی پويا مي باشد که هرسال طرح هاي تحقيقاتي متعددي را پذيراست و ليكن اعتبارات محدود مرکز اين ضرورت را طلب مي نمايد تا اين اعتبارات به نحو مطلوب و دقيق هزينه گردند. روند عملياتي نمودن اعتبارات در آینده نزديك جانشين بودجه بندي فعلي خواهد شد و مرکز نيز بالتبع بايستي اين امر را اجرا نمايد عملياتي نمودن بودجه،مديريت هزينه و اعتبارات را بطور جدي مي طلبد. بدين منظور آیین نامه ذيل بعنوان راهنمائي براي تنظيم اعتبارات درخواستي طرحهاي پژوهشي تهيه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

الف) هزينه هاي پرسنلي:
1- منظور نكردن هزينه اي جهت کمک به تدوين، تهيه پروپوزال و مشاوره و موارد مشابه.
2- احتساب هزينه خدماتي که بطور مستقيم توسط فرد ارائه مي گردد همچون پرکردن پرسشنامه و ... براساس حق التحقيق مصوبه هيئت ا منائ دانشگاه و بر اساس ساعات واقعي کار محاسبه شود.
3- عدم احتساب هزينه حق التحقيق جهت اعضاء هيات علمي.
4- هزينه ورود داده ها بر اساس هرخانه (کليك) 100ريال پرداخت مي گردد. (بطور مثال يك بانك با 10 متغير و 100 caseمعادل5000 خانه معادل500000 ريال خواهد بود)
5- هزينه آناليز نتايج براي طرحهاي تا سقف 50 ميليون ريال بين 1.000.000 تا 1.500.000 ريال مي باشد.
6- درصورت خريد خدمت چون استفاده از خودرو، هزينه فقط دريك بخش (هزينه پرسنلي ويا مسافرت) تنظيم شده وهزينه هاي خريد خدمت خود رو براساس نرخ مصوب شهرداري تهران وسازمان تاکسيراني که درحسابداري مرکز در دسترس مي باشد قابل تنظيم خواهد بود.

ب) هزينه هاي آزمايشگاهي
1- کليه آزمايشات تشخيصي ودرماني مورد نياز طرح ها به طورکامل بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان (بدون تفكيك آماده نمودن نمونه ها،قرائت وتفسير آن) پرداخت گردد.
2- کليه آزمايشاتي که در مرکز انجام خواهد شد(چه آزمايشگاهي وچه تشخيصي) بر اساس تعرفه دولتي تنظيم شده ولازم است تا مجري طرح هزينه مذکور را به حساب مشخص شده توسط مرکز واريز نمايد. اين هزينه شامل کليه مواد و لوازم مورد نياز و نيز حق الزحمه پرسنل مي باشد لذا حق التحقيق جهت همكاران محاسبه نگردد.
3- کليه آزمايشاتي که امكان انجام آن در بخش دولتي وجود ندارد و مي بايستي الزاماً در بخش خصوصي انجام گردند، با تعرفه مصوب بخش خصوصي تنظيم گرديده و هزينه های اضافی اعم از وسايل ، خريد خدمت وحق التحقيق منظور نگردد.

پ) تجهيزات و تملك اموال
1- هرگونه تجهيزات پيش بيني شده در طرح ها متعلق به مرکز بوده و نياز به ثبت ،توسط امين اموال دارد.
2- استفاده از تجهیزات موجود در مرکز،توسط مجری برای انجام هر طرح منوط به پرداخت اجاره بهای آن تجهیزات مطابق هزینه متعارف روز محاسبه و توسط مجری به حساب مرکز واریز خواهد شد.
کميته سه نفره متشكل از رياست،معاون علمی ومدير مرکز درصورت لزوم وظيفه بررسي نهايي اعتبارات و نيز هزينه کليه طرحهاي بالاي 50 ميليون ريال را به عهده دارند.
تبصره:بدیهی است اجرای مفاد آیین نامه ی فوق تا زمانی جاری است که شرایط زمانی و مکانی، امکان آن را فراهم آورد و بنا به تصمیمات بعدی اعضای هیئت موسس و اجرایی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل بازبینی خواهد بود.

مصوبات مرکز
1- به منظور هماهنگي وپويايي روند بررسي و تصويب پروپوزال هاي تحقيقاتي،دبيرکميته بررسي پروپوزال ودبيرجلسات شوراي پژوهشي مرکز يک نفر مي باشد.
2- حضور رئيس،مدير و معاون علمی مرکز در جلسه شوراي پژوهشي ضروري مي باشد، لذا دبير جلسات پس از هماهنگي با معاون علمی جهت برگزاري جلسه مذکور اقدام نمايند.
3- شوراي پروپوزال جهت دريافت و بررسي طرح هاي ارسالي به شورا مراحل زير را مد نظر قرار مي دهند:

• 3-1- اولويت هاي پژوهشي مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی توسط شوراي پژوهشی مرکز،مشخص و از طريق سايت مرکز در اختيار همه قرار مي گيرد.
• 3-2- مراحل پذیرش ایده،تصویب پروپوزال و اجرای طرح مطابق فلوچارت مصوب شورای پژوهشی مرکز(پیوست شماره 1) می باشد.
• 3-3- اعضاي صاحب رأي شوراي پروپوزال 6 نفرمي باشندکه تمامي قوانين درمورد طرح هاي آنان نيز لازم الاجرا مي باشد.
• 3-4- درمورد طرح هاي مشترک مرکز با ساير مراکز،بر اساس توافق دو مرکز و پس از تصویب در شورای پژوهشی مرکز بودجه ی طرح تامین خواهد شد.
• 3-5- مرکز فقط در طرح هايي مشارکت مي کندکه پروپوزال آن به تأييد شوراي پروپوزال مرکز هم رسيده باشد.

4- تعیین حق الزحمه مجریان هر بخش از طرح در اختیار شورای پژوهشی می باشد.
5- دبير شوراي پژوهشي مرکز نسبت به تنظيم قرارداد هاي طرح ها اقدام می نمايند و مصوبه ،قرارداد مالي ،گزارش هاي پيشرفت،گزارش نهاييِ دیجیتال،مقاله نوشته شده براي طرح،فرم پذيرش مقاله و يا اصل مقاله حاصل از طرح پژوهشي را بطور منظم، به شورای پژوهشی مرکزتحويل می دهند.
6- 20% بودجه مصوب هر طرح،منوط به ارائه پذیرش مقاله در یکی از مجلات معتبر داخلی یا خارجی می باشد.این قانون شامل کلیه طرح های در حال اجراست.
7- پژوهشگران مرکز در صورتی می توانند پروپوزال جدیدی به شورای پروپوزال ارائه کنند که حداکثر،2 طرح تسویه نشده داشته باشند.

پیوست شماره 1

• کمیته بررسی پروپوزال
1- معاون علمی مرکز
2- مدیر پژوهشی
3- اپیدمیولوژیست
4- کارشناس پژوهشی مرکز(دبیر شورا)
5- سایر مسئولین و کارشناسان و یا اساتید مرکز بر حسب مورد

• کمیته شورای پژوهشی
1- رئیس مرکز
2- معاون علمی مرکز
3- مدیر پژوهشی
4- کارشناس پژوهشی مرکز(دبیر شورا)
5- اساتید مدعو

• کمیته اخلاق مرکز
1- رئیس مرکز
2- معاون علمی مرکز
3- مدیر پژوهش
4- اپیدمیولوژیست مرکز
5- متخصص اخلاق پزشکی

ناریخ : 08 / 04 / 1394 , بازدید : 4313

ورود اعضاء

نام کاربری

رمز ورود